Навигация
Кошница

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „Натурфарма България“ ЕООД

за ползване на уебсайт и е-магазин https://moeto-zdrave.com/

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Дефиниции.
 2. Предмет на общите условия.
 3. Приложно поле. Съгласие с общите условия.
 4. Потребителско име и парола. Потребителски профил.
 5. Услуги и условия за ползване.
 6. Защита на личните данни.
 7. Закупуване на стоки. Доставка. Връщане на закупени стоки.
 8. Права и задължения на потребителя.
 9. Права и задължения на Натурфарма.
 10. Интелектуална собственост.
 11. Отговорност. Ограничаване на отговорността.
 12. Прекратяване и разваляне на договора.
 13. Други условия.

 

 

 I. ДЕФИНИЦИИ:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 

„Натурфарма България“ ЕООД /Naturpharma Bulgaria EOOD/, наричано по-долу в тези Общи условия за краткост „Натурфарма“, е търговско дружество, с ЕИК 175345506, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1164, район „Лозенец“, ул. „Янко Софийски Войвода“ № 21, ет. офис партер, тел. +359 2 963 33 59, електронна поща: sales@moeto-zdrave.com, което извършва продажба на стоки/услуги, предмет на настоящите Общи условия, чрез сключване на договори от разстояние, посредством администрирания от дружеството уебсайт/е-магазин: https://moeto-zdrave.com/.

„Уебсайт/сайт“ - е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Интернет страница означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

"Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

„Електронен магазин“ представлява съставна част от уебсайта https://moeto-zdrave.com/, с основна цел продажба на медицински изделия, хранителни добавки, козметика и лекарствени продукти, отпускани без рецепта, чрез сключване на договор от разстояние.

„Потребител“  е всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което е регистрирано или нерегистрирано (използва профил тип „гост“) и ползва предоставените чрез уебсайта: https://moeto-zdrave.com/ функционалности, с което потребителя удостоява своето съгласие с приемането на настоящите Общи условия.

„Потребителски профил“ е обособена част в сайт, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от https://moeto-zdrave.com/, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име“ е уникален код, съвкупност от букви и/или цифри, посредством които потребителят се индивидуализира в сайта https://moeto-zdrave.com/.

„Парола“ е избран от Потребителя уникален код, съвкупност от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://moeto-zdrave.com/ стоки.

„Стоки“ са всички артикули, предлагани посредством електронния магазин, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение и имат посочена цена.

„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. В контекста на настоящите общи условия лични данни са актуални данни на Потребителя, предоставяни при попълване на регистрационната форма или при извършване на поръчка без регистрация и обработвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни.

„Бюлетин“ е периодично дистрибутирана публикация относно нови стоки, промоции,  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на бюлетина.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Виртуален ПОС терминал“ е логическо устройство, предоставено от „Юробанк България“ АД, с която банка Натурфарма има сключен договор, дефинирано в картовата система на банката, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги чрез Интернет при използване на Системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната с оператор „Борика“ АД при използване на банкова карта в режим он-лайн.

„БОРИКА” е дружеството „БОРИКА“ АД (с предишно наименование „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД), с ЕИК 201230426, което е лицензиран от Българска народна банка Оператор на Системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, с директна връзка към Системата за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS) и което осигурява авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на страната.

„Система БОРИКА” е Системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната и/или Системата, осигуряваща авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на страната.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

 

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

2.1. Чрез уебсайта https://moeto-zdrave.com/ Натурфарма предоставя в режим on-line на потребителя комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Натурфарма и оповестени на уебсайта https://moeto-zdrave.com/  като достъпни при съответния режим на ползване и при спазване от страна на потребителя на определените в тези Общи условия изисквания.

 

2.2. Продажбите на продуктите и предоставянето на услуги се извършват на всички потребители, без да е необходима достъпна чрез уебсайта предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване на информационните ресурси в рубриките „Журнал“, „От ТВ екрана“, „Купи“, разглеждане на снимки, листовки на продуктите и други.

 

2.3. Използването на част от услугите е възможно само след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до: услугата “Моето здраве – лоялен клиент” и други, които могат да бъдат допълнително определени като такива.

 

2.4. Предоставяните от Натурфарма услуги могат да бъдат допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване по всяко време от Натурфарма.

 

 

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на уебсайта https://moeto-zdrave.com/ („регистрираните потребители”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта https://moeto-zdrave.com/ („нерегистрираните потребители”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

 

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://moeto-zdrave.com/условия-за-ползване по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

3.3. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на https://moeto-zdrave.com/index.php?route=account/register.

 

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с Общите условия за покупко-продажба на Натурфарма“ и натискане на виртуалния бутон "Продължи", а в случай на покупка на продукт или поръчка на услуга, за която не се изисква регистрация, чрез отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с Общите условия за покупко-продажба на Натурфарма“ и натискане на виртуалния бутон "Продължи" Потребителят, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

3.3.2 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, Натурфарма има право да откаже регистрацията.

 

3.3.3 В случай на предоставяне на неверни данни или не отразяване на настъпилите промени в срок, Натурфарма има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

3.4. При възникнал спор, кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна ще се счита лицето, което е заплатило цената по съответната доставка.

 

 

 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

4.1. При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Натурфарма не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 

4.2. Потребителят се индивидуализира чрез информацията, попълнена във формата за поръчка при ползване на услугите по т.2.2 и чрез потребителския си профил при ползването на Услугите по т. 2.3.

 

4.3. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата и да уведомява незабавно Натурфарма в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

 

4.4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, https://moeto-zdrave.com/ автоматично ще изпрати и-мейл съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

 

 

 

V. УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

5.1. Предоставяните от Натурфарма, чрез сайта https://moeto-zdrave.com/ услуги, са свързани с осъществяване на продажба на медицински изделия, хранителни добавки, козметика и лекарствени продукти, отпускани без рецепта.

 

5.2. Подаването на поръчка от потребителя се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

 

- Определяне на вида и количеството на поръчвания продукт и натискане на визуализиран бутон „Купи“, обозначен под съответният продукт и добавяне на продукта в раздел „Кошница“;

 

- посещаване на раздел „Кошница“ и:

 

- попълване на данните, необходими за идентифициране на купувача и извършване на доставката, включително начин на доставка и метод на плащане.

 

- преглеждане и потвърждаване на поръчката.

 

5.3. С приемането от страна на Натурфарма на поръчка от  потребителя се сключва индивидуален договор за доставка на поръчаните от потребителя продукти. Договорът се сключва на български език или на друг език съгласно създадения потребителски интерфейс на сайта.

 

5.4. Доставките се извършват от оторизирани партньори на Натурфарма.

5.5. Доставката се извършва до точен адрес (блок, вход, етаж и апартамент), посочен от потребителя, а също така и при предоставен телефон за обратна връзка.

5.6. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове, в зависимост от часовия пояс и натовареността.

 

5.7. Цените на продуктите, техните опаковки и листовки, цените за доставка и начините за плащане, които потребителят може да поръча посредством използването на услугите, предмет на настоящите Общи условия са описани в съответните Интернет страници на уебсайта https://moeto-zdrave.com/.

 

5.8. Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта https://moeto-zdrave.com/ са с включен данък върху добавената стойност.

 

 

 

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

6.1. Натурфарма има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като „Регистрирани потребители“, както и в случай, когато се използват услугите по т.2.2. като „нерегистрирани потребители“. Информацията, чрез която потребителя може да бъде идентифициран, включва име, фамилия, адрес, телефон, адрес на електронна поща за контакт, както и всяка друга информация, която клиентът предоставя доброволно при регистрацията си. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта https://moeto-zdrave.com/.

 

6.2. Натурфарма полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, в качеството си на Администратор на лични данни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

6.3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията или при ползване на услуги по т.2.2., Натурфарма обозначава с линк Политиката за защита на личните данни, с която потребителите следва задължително да се запознаят преди предоставянето на лични данни, характера на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. Запознаването от потребителите с Политиката за защита на личните данни е условие за последващото използване на уебсайта https://moeto-zdrave.com/ и ползване на услугите, предоставяни чрез него. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях и в Политиката за защита на личните данни ред.

 

6.4. Ограниченията по ал. 6.2. не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Натурфарма има право да предостави личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

 

 

VII. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ. ДОСТАВКА. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ.

 

7.1. Потребителят има право да поръчва стока/и и/или услуга/и, представяни от https://moeto-zdrave.com/ след направена регистрация или като потребител „Гост“.

 

7.2. При направена поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с Натурфарма, касаещи конкретната покупка.

 

7.3. Потребителят има право да избере стока и количеството ѝ, начинът за доставка и начинът на плащане съгласно условията за доставка на Натурфарма, подробно описани по-долу.

 

7.4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена от Натурфарма на сайта по време на създаване на поръчката.

 

7.5. При допуснати технически грешки в публикуването на https://moeto-zdrave.com/,  Натурфарма има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

7.6. Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой. Всички посочени цени са с включен ДДС и в български лева.

 

7.7. Стойността на доставката (куриерска услуга) е включена в посочената единична цена, съгласно условието на чл. 7.18.

 

7.8. Настоящите цени, търговски условия, включително търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции са валидни само за покупка на стоки през онлайн магазина https://moeto-zdrave.com/.

 

7.9. Натурфарма си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в https://moeto-zdrave.com/, без да дължи предварително уведомление на потребителите.

 

7.10. На сайта си https://moeto-zdrave.com/ Натурфарма предлага следните варианти за заплащане на поръчаните стока/и и/или услуга/и: Плащане с пощенски паричен превод на куриер или плащане по банков път по сметка на “Натурфарма България” ЕООД, посочена на страницата за потвърждение на поръчката при избор на опция “Плащане с кредитна / дебитна карта”. Цената на поръчката и разходите за доставка, когато такива се дължат, се заплащат в брой на куриера при условията на услугата Доставка с пощенски паричен превод.

 

7.10.1. Директно плащане с банкова карта: Visa, Mastercard, Maestro, Borika / Борика издадени от български или чуждестранни банк се извършва чрез Виртуален ПОС терминал предоставен от „Юробанк България“ АД, с която банка Натурфарма има сключен договор. Натурфарма не събира, не съхранява и не обработва картови данни.

 

7.10.2. В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), БОРИКА АД връща към системата на Оператора код за отказ на плащането, съответно системата на Оператора информира Потребителя, че плащането не е успешно и предоставя на Потребителя получената информация за причината за отказ.

 

7.11. Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с разписка за прием на паричен превод или фактура (ако е предварително заявена от потребителя),  на посочения от него адрес в заявката за доставка само и единствено посредством куриерска фирма „Спиди“.

 

7.12. Разходите по доставката са за сметка на Потребителя, освен когато е налице поръчка на продукти на стойност на/над 59 лева.

 

7.13. Потребителят е длъжен да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.

 

7.14. С подписването на товарителницата, потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка за целите на доставката.

 

7.15.  Поръчаните стоки се доставят чрез куриерска фирма „Спиди“ на посочения от Потребителя адрес, при регистрация на https://moeto-zdrave.com/. Потребителят няма право да избере с коя фирма да му бъде доставена поръчката.

 

7.16. Направената поръчка ще бъде доставена в следните срокове:

- поръчки, направени до 12:30ч. в работни дни, се обработват в рамките на работния ден.

- поръчки, направени след 12:30ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден.

- поръчки, направени в събота, неделя и в дни на национални празници, се обработват на първия следващ работен ден, от който ден започва да тече и срока на доставка.

- Всички поръчки, с изключение поръчките на лекарствени продукти без лекарско предписание, се доставят в срок от 24 часа до 5 работни дни от датата на потвърждаване на заявката, съобразно техническата възможност на куриерска фирма „Спиди“ на посочения от потребителя адрес за доставка. Заявката се потвърждава след обработката на поръчката и в работен ден. Доставката се извършва само в работни дни. Натурфарма си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя. Срокът за доставка на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание е 24 (двадесет и четири) часа от датата на потвърждаване на заявката, съобразно техническата възможност на куриерска фирма „Спиди“.

 

7.17. Стойността на куриерската услуга се заплаща от потребителя при получаване на доставката.

 

7.18. При доставка с пощенски паричен превод, дължимата сума за стойността на поръчката и куриерската услуга се заплаща в брой на куриера срещу товарителница с опис. Цената за доставка за продукт на/над стойност 59 лв. ( с ДДС ) е БЕЗПЛАТНА! Цената на доставка за продукт под 59 лв. (с ДДС) е 4.95 лв. (с ДДС) до офис на Спиди и 6.40 лв. (с ДДС) за доставка до адрес в цялата страна.

 

7.19. Към настоящия момент се извършват доставки само на територията на България.

 

7.20. В случай, че възникнат проблеми с доставката (забавяне повече от потвърдената дата на изпращане или повторно изпращане на куриер) по вина на Натурфарма, разходите за доставката се поемат от Натурфарма.

 

7.21. В случай, че Натурфарма не може да изпълни поръчката на Потребителя поради липса на поръчаните стоки и/или услуга/и, се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 дни, от датата, на която Натурфарма е следвало да изпълни задължението си за доставка на поръчаните стоки.

 

7.21. В случай, че се наложи повторно изпращане на куриер по причини, за които Потребителя е отговорен (Потребителя или упълномощено от Потребителя лице е отсъствало при първоначалното доставяне на поръчката или не са били в състояние да я заплатят), разходите за доставката се поемат от Потребителя.

 

7.22. Потребителят има право да върне приетата и заплатена стока обратно на Продавача в 14-дневен срок, считано от доставката на стоката. Стоките подлежат на връщане при изпълнение на следните условия:

 

Стоките не са използвани или увредени;

Опаковките на стоката, съпровождащите го етикети, печати и други елементи са ненарушени и прикрепени към нея;

Продуктът се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин).

При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от Натурфарма стоки, подлежат на връщане обратно на Натурфарма.

 

След получаването на закупената стока обратно, Продавачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява потребителя за одобрено връщане на стока. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на Натурфарма на потребителя, по посочени от него банкова сметка, BIC код и банка. Разходите по връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.

 

7.23. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка. Това става като потребителят предостави информация на електронния и-мейл адрес sales@moeto-zdrave.com – за отказ, частична промяна или всякаква друга дейност, различна от заявената под формата на покупка.

 

В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Натурфарма се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Натурфарма  автоматично приема направената поръчка за актуална.

 

7.24. При констатация на дефектна стока в разумен срок от получаването й, която поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на потребителите не може да бъде върната, Продавачът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Натурфарма. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в онлайн магазина, Натурфарма възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката в срок от 7 дни от получаване на стоката.

 

 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

8.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез уебсайта https://moeto-zdrave.com/ при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Натурфарма чрез настоящите Общи условия.

 

8.2. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, независимо дали носителят на съответните права е Натурфарма или трето лице.

 

8.3. Потребителят се задължава да приеме и заплати направената доставка при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Натурфарма с настоящите Общи условия.

 

8.4. Потребителят има право да се откаже от получаването на търговски съобщения, като за което е необходимо да извести Натурфарма на следния имейл адрес: sales@moeto-zdrave.com.

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАТУРФАРМА

 

9.1. Натурфарма се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителите за нормално ползване на Услугите. Натурфарма осигурява на своите потребители непрекъснат достъп до онлайн магазина за разглеждане на съдържанието и обработва заявки за продажби всеки работен ден в определеното работно време от 09:00 до 17:30 часа.

 

9.2. Натурфарма има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, включително чрез услугата „Нюзлетър“, с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

9.3. Натурфарма може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Натурфарма. 

 

9.4. Натурфарма има правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на потребителя в случай, че по преценка на Натурфарма потребителят нарушава настоящите Общи условия. В тези случаи Натурфарма има право да прекрати регистрацията на потребителя, да преустанови предоставянето на потребителя на Услугите по т. 2.3.

 

9.5. Натурфарма си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез уебсайта https://moeto-zdrave.com/, като уведоми за това потребителя със съобщение на интернет страницата.

 

9.6. Натурфарма има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

 

9.7. Всички стоки, предлагани и продавани от Натурфарма в https://moeto-zdrave.com/ са с гаранция за качество. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всеки артикул на уебсайта.

 

9.8. Натурфарма има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на потребителите до уебсайта в продължение на 48 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в системата. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в уебсайта.

 

9.9. Натурфарма не носи отговорност за:

 

9.9.1. Качеството на онлайн услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн услуги във връзка с плащания през интернет магазина.

 

9.9.2. Качеството на услугата при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на потребителя, както и за причини по вина на Интернет доставчика на клиента.

 

9.9.3. Щети, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на онлайн магазина, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

 

9.9.4. Щети, възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

 

9.9.5. За каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен.

 

9.9.6. Допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

 

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

10.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Натурфарма или на трети лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Натурфарма или трето лице.

 

ХI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

11.1. Натурфарма не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Натурфарма, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Натурфарма.

 

11.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта https://moeto-zdrave.com/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Натурфарма грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Натурфарма за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 

 

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

12.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 

12.1.1. преустановяване на дейността на Натурфарма или прекратяване на поддържането на Уебсайта https://moeto-zdrave.com/.

 

12.1.2. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

 

12.1.3. други предвидени в закона случаи.

 

 

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

13.1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Молим Ви да изпращате оплаквания, свързани с поръчките, на Натурфарма по електронна поща: sales@moeto-zdrave.com или на телефона за потребители: +359 2 963 33 59. Линията е отворена в интервала от 09:30 до 17:00 от понеделник до петък.

 

13.2. При промяна на текущите Общи условия Натурфарма уведомява всички свой потребители, посредством публикация на променените Общи условия на Уебсайта https://moeto-zdrave.com/ или предоставената от тях електронна поща. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение, Потребителят трябва да изпрати до Натурфарма писмено уведомление в едномесечен срок от получаване на известието за промяна на Общите условия. Това си право Потребителят не може да упражни в случай, че изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен държавен орган. Изменението на Общите условия обвързва Потребителя, ако не е упражнил правата си по настоящата точка в едномесечен срок от уведомлението за изменение на настоящите Общи условия.

 

13.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

13.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договор между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

Надзорни органи в Република България:

 

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg.

 

 

 

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.

 

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Натурфарма на 28.05.2021г. и влизат в сила на 28.05.2021г.